כללי

תקנון ונהלי הרשמה

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום הבאים:

חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה-19.9.1 ,ועד סוף יוני 2020.
בחודש ספטמבר יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום, באופן חד-פעמי לכל חוג.
דמי ביטוח לחוג - 20 ₪ תשלום חד פעמי שלא יוחזר.
משתתף שימשיך באותו החוג יחויב בתשלום מלא כולל שיעור הניסיון.
פתיחה של כל חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של נרשמים המשתנה מחוג לחוג.
משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום נוהל תשלום.
תושבים שטרם הסדירו את חובם הכספי למרכז הקהילתי לא יוכלו להירשם לשנת החוגים
החדשה או להשתתף בפעילויות אלא עם הסדרת החוב.
התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים,
ללא ריבית והצמדה.
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או צ'קים דחויים.
הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות
גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.
המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכני ובזמני החוגים/פעילויות.
כמו כן, המרכז הקהילתי רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או
בדרישות החוג.
בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה
לא תוחזר תמורה.
חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 36 מפגשים במשך כל עונת החוגים )לפי פעם
בשבוע(.
ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות חוגים.
ביטול השתתפות
בקשות לביטול השתתפות בחוג/פעילות יכנסו לתוקפן רק לאחר מילוי "טופס ביטול"
הנמצא באתר המרכז הקהילתי.
יש ליידע לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג עד ה-15 בחודש. הפסקת תשלום תחול החל
מהחודש שאחריו.
אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
החל מ-19.12.31 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות
החוג עד סוף השנה.
משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל
את תמורת המפגש בה לא ישתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה,
ימסור על כך הודעה בכתב וייצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה
יזוכה באופן יחסי.
שיק חוזר יישא עמלת בנק שתשלום ע"י המשתתף.
ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה בטלפון או באתר) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.